Publiczna Szkoła PodstawowaKronika Szkoły
Podstawowej w Mesznej Opackiej do 1951 r.

Zaprowadził tutejszą
kronikę Jan Biliński roku 1935 w miesiącu marcu. W tutejszej gminie prawie do
roku 1908 szkoła nie istniała. Około roku 1908 zaprowadzono regularną naukę.
Budynek na cele szkolne wynajmowano u gospodarza. Pierwsza szkołą była chata Wołkowej
gdzie na tym miejscu gospodarzył Kędzior Tomasz. W roku 1914 r. gmina
postanowiła wybudować dom szkolny na placu gdzie dziś jest parcela szkolna.
Budynek szkolny nie wybudowano, gdyż w 1914 r. wybuchła wojna światowa.
Materiał przygotowany do budowy został częściowo wypożyczony do budowy szkoły w
Siedliskach, zaś część zniszczona. W 1917 r. pobudowali mieszkańcy tutejszej
wsi prowizoryczny budynek tylko o jednej izbie, który do dziś t.j. 1935 r.
służy za szkołę. W 1935 r. zostałem szkołę nie oparkowaną, a na miejscu
(parceli) stoi stary zniszczony budynek - o jednej izbie – szkolny. Jak mi
wiadomo, pracowali tu nauczyciele Kol.
Marzena Mazgaj, Kol. Sobecka. Ja objąłem pracę w wrześniu 1934 r. W tym roku
1935 weszły w życie gminy zbiorowe wobec tego wniosłem podanie do T. Gop. Bud.
Szk. Pow o pożyczkę na budowę szkoły.

Rok 1936

Przy objęciu
urzędowania (obowiązków) w 1934 r. nucz. nie zastałem przy szkole ani jednego,
drzewka – dosłownie – ani jednego. W marcu 1936. Obsadziłem szkolny plac
drzewkami. W sadzeniu drzewek wzięła udział młodzież szkolna. Potem odbyła się
pogadanka na temat: Czem jest drzewo dla człowieka. Drzewka wsadzono od granicy
północnej a jeden metr od pozostałych granic.

W dniu 7/ III 1936

W roku 1936 po ukończeniu roku szkolnego w czasie feryj
letnich (wielkich) Komisja Sanitarna w porozumieniu z P. Inspektorem Szkolnym
zamknęła tutejszy (budynek) szkoły jako
- nie nadający się do użytku i ze względu na bezpieczeństwo dla
młodzieży i uczącego. Polecając wybudowanie nowego budynku! Opierając się na
tym zarządził P. Inspektor budowę nowego budynku.

W dniu 25/IX 1936

Rok 1937Zasadzone drzewka naokoło parceli szkolnej mieszkańcy
zniszczyli – prawdopodobnie znaczył je ten gospodarz, którego granica sąsiaduje
z szkolnym – (Cichowski Jan). Jest to tylko minimalnie prawdopodobne.

W dniu 19/6 1937

Z dniem 3 września 1937 r. oddałem urzędowanie p. Koledze
Wojnarskiemu przybyłemu do tutejszej
szkoły z Żukowic Nowych. Ja zostałem przeniesiony do Gręboszowa w pow.
Wadowickim

3 września 1937 roku objąłem obowiązki nauczyciela w
tutejszej szkole. Poprzednio uczyłem w gminie Lisia Góra we wsi Żukowice Nowe,
skąd przybyłem – aby być bliżej żony; to znaczy w Mesznie Szlacheckiej. Budynek
tu zastałem w kompletnej ruinie; tak potwornie zagrzybionego budynku nie ma
może w całej Polsce. Do dnia 23 września
trzykrotnie zwołałem zebranie gromadzkie. Dnia 19 września na zebraniu
uchwalono budować nowa szkołę – miejscową. Uchwalono składkę po 5 zł z morgi płatna w czterech ratach:
15.X, 15.1.XI, 15 XII i 15 I. Tymczasowo nauka będzie w
sąsiednim domu u p. Cichockiego.

Zarząd Gminy
wynajmuje izbę.

Cztery razy (od 4
lat) budynek własny szkoły był z końcem wakacyj zamykany; lecz nauka odbywała
się w nim.

Dnia 28 października
zajęto lokal szkolny u p. Jana Cichowskiego. Czynsz zapłaci Zarząd Gminy w
Tuchowie.

Henryk Wojnarski

Dnia 12 listopada rozpoczęto zbierać składkę na budowę nowej
szkoły.

Rok 1938

W dniu 22 lutego zwieziono 35 sztuk drzewa z pobliskiego
lasu księdza proboszcza. Pnie te ścięto wg wymiarów podanych przez p.
architekta Okonia (z Tarnowa), który ma sporządzić plan budowy szkoły. Drzewo
to było dobrze zapłacone (około 400 zł).

Dnia 9 marca 1938
Zarząd Gminy zawiadomił R.G.M oraz Komitet Budowy, że Kuratorium Szkolne
Krakowskie (z 19.II – 3726/38) zatwierdziło uchwałę R G.M w Mesznie
Opackiej (z 18 V.1937) w sprawie
sprzedaży starego budynku szkolnego, którego miano sprzedać w drodze publicznej
licytacji. (I.S w Tarnowie - z 8 marca 1938 - nr 1494/38).

Dnia 1 kwietnia 1938
sprzedano stary budynek szkolny w drodze publ. licytacji za sumę 369 zł.

W czasie wakacyj zwieziono i ugaszono 100 kg wapna.
Zwieziono tez około 50 m3 piasku.

Sołtys p. Bolesław Mikrut
otrzymał plany przyszłego budynku szkolnego sporządzone przez firmę Okoń (z Tranowa) i
zatwierdzone przez Kuratorium Szkolne.

Z dniem 1 września
1938 Inspektorat Szkolny w Tarnowie przeniósł
mię (na własną prośbę) do sąsiedniej wsi
- do Meszny Szlacheckiej, gdzie będę uczył wspólnie ze żoną.

Będąc nauczycielem w Mesznie Opackiej starałem się po
poprzedniku podnieść poziom nauki i zorganizować ludność celem budowy nowej
szkoły.

Na placu szkolnym jest: 100 q wapna, nagaszonego, 30 m 3
piasku, 35 pni na budulec i wystarczająca ilość kamienia. Pomocnymi w pracy
byli mi p. Krogulski a szczególnie obecny sołtys p. Bolesław Mikrut.

20 sierpnia 1938 r Henryk
Wojnarski

Rok szkolny 1938/39

Z początku roku
nastąpiła zmiana na stanowisku nauczyciela tutejszej szkoły. Dotychczasowy
nauczyciel p. Henryk Wojnarski został przeniesiony do dwuklasowej szkoły w Mesznie Szlacheckiej.
Na opróżnione miejsce przybyła w dniu 10 września stała nauczycielka Olimpia Bobeszko
zatrudniona dotychczas w Kuratorium
Brzeskiem.Nauka prowadzona byla nadal w wynajętej izbie u p. Jana
Cichowskiego.

W dniu 10
października wizytował szkołę inspektor szkolny p. Leon Steranka. W
sprawozdaniu powizytacyjnym specjalnie podkreślił potrzebę rozpoczęcia budowy
szkoły.

Życie szkoły
ożywiono w tym roku poprzez założenie
Szkolnej Kasy Oszczędności i
Sklepiku Uczniowskiego. Stan S.K.O z
dnia 1 maja przestawiał się następująco:

Liczba członków S.K.O ….33. Stan
wkładów ……....83 zł.

Sklepik szkolny przyniósł zysk w sumie 23 zł 62 gr. Cały zysk obrócono na
zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do oprawy obrazów do przyrody.
Podklejono na legacjach zajęć praktycznych 30 obrazów i 10 mapek fizycznych
Polski. Oprócz tego sklepik dostarczał bezpłatnie przez cały rok atrament dla
dzieci i zakupił 19 kałamarzy dla klasy.

W tym roku
zapoczątkowano bibliotekę uczniowską. Inspektorat szkolny przysłał dla dziatwy
12 książek. Rodzice przy zapisach dzieci złożyli dobrowolne datki, za które
dokupiono 11 nowych książeczek. Z końcem roku
wszystkich książek było 23. Dzieci bardzo chętnie czytały i czuwały na
całokształtem biblioteki.

Dzięki staraniom
szkoły otrzymano od p. Kierownika szkoły im. Czackiego w Tarnowie gratisowo
przybory do gry w siatkówkę.

Główną jednak
troską szkoły było dołożenie wszelkich starań w celu rozpoczęcia budowy
projektowanego budynku szkolnego. Dzięki usilnym staraniom ze strony Inspektoratu
szkolnego w osobie p. Franciszka Tomaszkiewicza; inspektora tutejszego regionu wizytacyjnego
p. Leona Steranki; Zarządu Gminy w Tuchowie; sołtysa gromady p. Bolesława
Mikruta i wielu innych gospodarzy
rozpoczęto budowę piętrowego gmachu szkolnego. Do rozpoczęcia budowy szkoły
przyczynił się wielce Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli ludzie
czynu, spełniający swoja fachowa pracę w dość ciężkich warunkach, oraz
miejscowi obywatele przez opodatkowanie się po 3 zł. od morgi, uchwalonych na zebraniach
gromadzkich, których w sprawie budowy szkoły odbyło się w ciągu roku około
kilku.

Spalony budynek p. Jana Cichowskiego

W dniu 16 lipca 1939
roku odbyło się poświęcenie Kamienia Węgielnego przez ks. Dziekana Walentego
Wcisło w obecności przedstawiciela władzy szkolnej p. Władysława Borucha i
władz samorządowych. Uroczystość zaszczycił starosta tarnowski p. St. Sysko. Po
części oficjalnej odbyła się zabawa, z której dochód przeznaczono na budowę
szkoły. Przebieg uroczystości został utrwalony na zdjęciach poniżej
zamieszczonych, a wykonanych przez p. Marka Bobeszkę.

Meszna Opacka 20 lipca 1939 Bobeszko Olimpia, naucz. kier.

Pobierz pliki

Kreator strony - przetestuj